back to top

Patch Update 2 มี.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมสงครามการบ้าน

Patch Update 2 มี.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธพิเศษ และ กิจกรรมสงครามการบ้าน

Patch Update 23 ก.พ. 64 เพิ่มกิจกรรมหยวนเซียวเทศกาลโคม และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

Patch Update 23 ก.พ. 64 เพิ่มกิจกรรมหยวนเซียวเทศกาลโคม และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

Patch Update 2 ก.พ. 64 เพิ่มขุนพลใหม่ธาตุแสง “หวังอี้” พร้อมขนนก แสง-มืด และกิจกรรมต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

Patch Update 19 ม.ค. 64 เพิ่มกิจกรรมหีบสมบัติทองหีบสมบัติเงิน

Patch Update 19 ม.ค. 64 เพิ่มกิจกรรมหีบสมบัติทองหีบสมบัติเงิน

Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

Patch Update 22 ธ.ค. 63 X-Mas & Happy new year 2021

Patch Update 22 ธ.ค. 63 X-Mas & Happy new year 2021

[TS Online Mobile] Patch Update 8 ธ.ค. 63 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ กิจกรรมสนามต่อสู้มรณะ และ...

Patch Update 8 ธ.ค. 63 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ กิจกรรมสนามต่อสู้มรณะ และ กิจกรรมสงครามสามก๊ก

[TS Online Mobile] Patch Update 24 พ.ย. 63 เพิ่มขุนพลใหม่[จ้าวภูตปีศาจ,ไต้ซือผู่จิง,คาโอรุ] , ระบบอาวุธขุนพลใหม่...

Patch Update 24 พ.ย. 63 เพิ่มขุนพลใหม่[จ้าวภูตปีศาจ,ไต้ซือผู่จิง] , ระบบอาวุธขุนพลใหม่ และกิจกรรม [สงครามการบ้าน,หีบซ่อนมังกร]

[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

Patch Update 10 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือเยาทองจุติ

[TS Online Mobile] Patch Update 27 ต.ค. 63 เพิ่มขุนพลใหม่ เซี่ยงอวี่ และ...

Patch Update 27 ต.ค. 63 เพิ่มขุนพลใหม่ เซี่ยงอวี่ และ กิจกรรมต้อนรับเทศกาล Halloween