Patch Update 27 ก.ย. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 2 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set...

Patch Update 27 ก.ย. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 2 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่ ,การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ ครั้งที่ 6

Patch Update 13 ก.ย. 65 ขุนพลใหม่”แฮหัวป๋า” ,กิจกรรม ปาโต้ท่องเที่ยว (Monopoly) ครั้งที่ 3

Patch Update 13 ก.ย. 65 ขุนพลใหม่"แฮหัวป๋า" ,กิจกรรม ปาโต้ท่องเที่ยว (Monopoly) ครั้งที่ 3

Patch Update 30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ,กิจกรรม สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 3

Patch Update 30 ส.ค. 65 กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ,กิจกรรม สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 3

Patch Update 16 ส.ค. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 1 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set...

Patch Update 16 ส.ค. 65 ขยายเลเวลอาวุธพิเศษ ครั้งที่ 1 ,Update เฟอร์นิเจอร์ set ใหม่

Patch Update 2 ส.ค. 65 เปิดตัวระบบ “ข้ามขั้นเลเวล” พร้อมกิจกรรมวันแม่

Patch Update 2 ส.ค. 65 เปิดตัวระบบ "ข้ามขั้นเลเวล" พร้อมกิจกรรมวันแม่

Patch Update 19 ก.ค. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ – ลกข้อง 

Patch Update 19 ก.ค. 65 เปิดตัวขุนพลใหม่ - ลกข้อง 

Patch Update 5 ก.ค. 65 เทศกาลความรักแดนมังกร / การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ#5

Patch Update 5 ก.ค. 65 เทศกาลความรักแดนมังกร / การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ#5

Patch Update 21 มิ.ย. 65 เปิดตัวระบบใหม่บ้านน้อยพร้อมกิจกรรมปาโต้ท่องเที่ยว / หีบซ่อนมังกร

Patch Update 21 มิ.ย. 65 เปิดตัวระบบใหม่บ้านน้อยพร้อมกิจกรรมปาโต้ท่องเที่ยว / หีบซ่อนมังกร

Patch Update 7 มิ.ย. 65 เทศกาลกินบ๊ะจ่าง แข่งเรืองมังกร / สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 2

Patch Update 7 มิ.ย. 65 เทศกาลกินบ๊ะจ่าง แข่งเรืองมังกร / สงครามศาลากระบี่ ครั้งที่ 2

Patch Update 24 พ.ค. 65 ภารกิจ 3×3 และ การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ / สงครามมหากาพย์รอบที่...

Patch Update 24 พ.ค. 65 ภารกิจ 3x3 และ การทดสอบฝ่าด่านใต้พิภพ / สงครามมหากาพย์รอบที่ 5
livechatdragonnest