Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

1545

Patch Update 5 ม.ค. 64
เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

รายละเอียดการอัปเดต

– ระบบอาวุธขุนพลใหม่
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

– กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

– กิจกรรมบันทึกแห่ง 4 กุนซือใหญ่
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

– Login 10 วัน
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

Item Shop
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

– ชุดแฟชั่นได้รับ EXP bonus ชิ้นละ 2% [หาได้จากกิจกรรมร่วมใจต้านโควิค]
(ระยะเวลา 5 ม.ค. 64 (15:00 น.) – 18 ม.ค. 64 (23:59 น.))

หมวกแปลงร่างสวนสัตว์ ชุดแปลงร่างสวนสัตว์
อาวุธแปลงร่างสวนสัตว์ ถุงมือแปลงร่างสวนสัตว์
รองเท้าแปลงร่างสวนสัตว์

Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด


.
Patch Update 5 ม.ค. 64 เพิ่มระบบอาวุธขุนพลใหม่ และ กิจกรรมร่วมใจต้านโควิด

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 5 มกราคม 2564