[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

1720

Patch Update 10 พ.ย. 63

เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือเยาทองจุติ

รายละเอียดการอัปเดต

– เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8
[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ [TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ [TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ [TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

– กิจกรรมวันคนโสด
[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

– กิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ
[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

*ถุงนำโชคยักษ์แมว จะสามารถซื้อได้
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 (หลังเปิด Server) – 16 พฤศจิกายน 2563 (เวลา 23:59 น.)


.
[TS Online Mobile] Patch Update 10 พ.ย. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#8 กิจกรรมวันคนโสดและกิจกรรมช่วยเหลือยาทองจุติ

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563