[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

4312

Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

รายละเอียดการอัปเดต

– เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก  [TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก   [TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก  [TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

– กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 21 ก.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#3 และ กิจกรรมเทศกาลความรักทางช้างเผือก

– ต่อเวลา Item ในปาโต้รูเลตต์อีก 14 วัน 

(เริ่ม 21 ก.ค. 62 (หลังจากเปิด Server) – 3 ส.ค. 62 (23:59 น.))

ภาพหวางหยวนจี สร้อยหวางหยวนจี
ดาวขุนพลหวางหยวนจี จิตหวางหยวนจี