[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

4205

Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

รายละเอียดการอัปเดต

– ระบบอาวุธพิเศษขุนพล#6
[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ  [TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ  [TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ  [TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ  [TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

– กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ
[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ

– Item Shop
[TS Online Mobile] Patch Update 13 ต.ค. 63 เพิ่มอาวุธพิเศษขุนพล#6 และ กิจกรรมฝ่าด่านค่ายผนึกปีศาจ