[Ts Online Mobile] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรม Patoyao Fanart

2582

ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรม “Patoyao Fanart” จากแต่เดิมจะสิ้นสุดระยะเวลาการส่งผลงานในวันที่ 17 เมษายน 2562 เป็น สามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ร่วมไปถึงเลื่อนกำหนดการต่างๆ ของกิจกรรมดังกล่าวเป็นตามนี้

เลื่อนการเปิดโหวต : วันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล : วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

[Ts Online Mobile] ร่วมออกแบบปาโต้เยา “Patoyao Fanart Contest!” ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 บาท


[Ts Online Mobile] ประกาศขยายระยะเวลากิจกรรม Patoyao Fanart

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 24 เมษายน 2562