Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

396

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน
ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!
Event ตามล่าหีบสมบัติมาถึงแล้ว เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม “หีบสมบัติทอง , หีบสมบัติเงิน , กุญแจทอง , กุญแจเงิน” จากกิจกรรมและใช้กุญแจที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดหีบสมบัติเฉพาะนั้นๆ ได้ เพื่อรับรางวัลมากมาย!!

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

หีบสมบัติทอง
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

หีบสมบัติเงิน
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!
กุญแจทอง
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!
กุญแจเงิน
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

ชุดกิโมโน
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

ระยะเวลากิจกรรม : 17 ตุลาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 30 ตุลาคม 2566 (เวลา 23:59 น.)

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

  1. เมื่อโจมตีมอนเตอร์เลเวลมากกว่า 60 ขึ้นไปจะมีอัตราการได้รับ “หีบสมบัติทอง , หีบสมบัติเงิน ,  กุญแจทอง , กุญแจเงิน”
  2. หีบสมบัติทองต้องใช้กุญแจทองในการเปิด และ กล่องสมบัติเงินต้องใช้กุญแจเงินในการเปิดเท่านั้น
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดกิโมโนญี่ปุ่น!!!

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 17 ตุลาคม 2566