[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

495

[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

เพียงเพื่อนๆ ทำการตะลุยดันเจี้ยน และผ่านดันเจี้ยนตามเงื่อนไข
รับไปเลยไอเทม “ถุงรางวัลขยันขันแข็ง”
[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล
และเมื่อกดใช้งานไอเทมดังกล่าวจะได้รับของรางวัลพร้อม “ป้ายผลงาน”
ที่สามารถสะสมไปแลกของรางวัลดีได้อีกต่อหนึ่งด้วย

[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม : 15 กันยายน 2563 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 28 กันยายน 2563 (เวลา 23:59 น.)

[TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

 1. ต้องผ่านด่านดันเจี้ยนตามที่ระบบกำหนดไว้ถึงจะสามารถรับของรางวัลได้
  ดันเจี้ยนเดียว จะได้รับไอเทม ถุงรางวัลขยันขันแข็ง จำนวน 1 ชิ้น
  ดันเจี้ยนกลุ่ม จะได้รับไอเทม ถุงรางวัลขยันขันแข็ง จำนวน 1 ชิ้น
  ดันเจี้ยนสัปดาห์ จะได้รับไอเทม ถุงรางวัลขยันขันแข็ง จำนวน 25 ชิ้น
 2. สามารถนำไอเทม “ป้ายผลงาน” ไปแลกไอเทมอื่นๆ ได้ที่หัวข้อ Event >> แลกของรางวัลดี
 3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  .


  .
  [TS Online Mobile] กิจกรรมตะลุย Dungeon สะสมป้ายผลงานแลกของรางวัล

  ทีมงาน TS Online Mobile
  วันที่ 15 กันยายน 2563