Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

1202

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน
ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า !!

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า
กิจกรรมตามล่าหีบสมบัติมาถึงแล้ว เพียงเพื่อนๆ ไปออกรบกับมอนเตอร์เลเวลมากกว่าหรือเท่ากับ 60 ขึ้นไป เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสรับไอเท็ม “หีบสมบัติทอง , หีบสมบัติเงิน , กุญแจทอง , กุญแจเงิน” จากกิจกรรมและใช้กุญแจที่เกี่ยวข้องเพื่อเปิดหีบสมบัติเฉพาะนั้นๆ ได้ เพื่อรับรางวัลมากมาย!! และสามารถหาไอเท็มเหล่านี้ได้จากใน Shop ภายในเกม

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

ชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

หีบสมบัติทอง
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

หีบสมบัติเงิน
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

กุญแจทอง
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า
กุญแจเงิน
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

ระยะเวลากิจกรรม : 19 มกราคม 2564 (หลังปิดปรับปรุง Server) – 1 กุมภาพันธ์ 2564 (เวลา 23:59 น.)

Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

  1. เมื่อโจมตีมอนเตอร์เลเวลมากกว่า 60 ขึ้นไปจะมีอัตราการได้รับ “หีบสมบัติทอง , หีบสมบัติเงิน ,  กุญแจทอง , กุญแจเงิน”
  2. หีบสมบัติทองต้องใช้กุญแจทองในการเปิด และ กล่องสมบัติเงินต้องใช้กุญแจเงินในการเปิดเท่านั้น
  3. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

.
Event ล่าหีบสมบัติทอง หีบสมบัติเงิน ลุ้นรับชุดเซ็ตสราญเก้าฟ้า

ทีมงาน TS Online Mobile
วันที่ 19 มกราคม 2564